Strona główna
O Firmie
Oddziały Firmy
Współpraca
Nowe programy
Polityka Prywatności
Wspólny biznes
Akty prawne
Sklep zoologiczny

Szukaj:
Producent:
Sortuj:

Wspólny biznes

„Informacja ogólna"
 
Identyfikacja i Rejestracja Zwierząt
 
Głównym celem Systemu IRZ jest ujednolicenie identyfikacji, a w konsekwencji umożliwienie Inspekcji Weterynaryjnej sprawowania efektywnej kontroli, co pomoże w walce z rozprzestrzenianiem chorób zakaźnych zwierząt.
 
Elementy Systemu Identyfikacji i Rejestracji zwierząt
 
·        Skomputeryzowana baza danych,
·        Znaki identyfikacyjne: kolczyki (bydło, owce, kozy i świnie) lub tatuaż (owce, kozy i świnie),
·        Dokument identyfikacyjny  –  paszport tylko w przypadku bydła,
·        Księga rejestracji zwierząt gospodarskich.
 
Skomputeryzowana baza danych
Celem bazy danych Systemu IRZ jest gromadzenie danych na temat posiadaczy zwierząt, zwierząt i ich miejsc przebywania oraz przemieszczeń. Pozwoli to na śledzenie historii zwierząt, wsparcie służb weterynaryjnych, hodowlanych, a także stworzy możliwość identyfikacji mięsa wołowego.
 

Znaki identyfikacyjne

 Oznakowanie zwierząt gospodarskich zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. Nr 91, poz. 872) polega na założeniu kolczyków usznych (bydło, owce, kozy i świnie) zawierających numer identyfikacyjny zwierzęcia, lub jego wytatuowaniu (owce, kozy i świnie).
Bydłu zakłada się po jednym kolczyku na każdej małżowinie usznej z tym samym numerem identyfikacyjnym. Owcom, kozom i świniom zakłada się kolczyk tylko na lewej małżowinie usznej.
Zgodnie z przepisami ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt możliwe jest tatuowanie owiec, kóz i świń jako równorzędnego z kolczykowaniem sposobu znakowania.
Powyższe postępowanie stanowi integralną część Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt i zgodne jest z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej.
 
Zasady obowiązujące przy wydawaniu znaków identyfikacyjnych dla zwierząt gospodarskich
Ustawa o systemie IRZ nakłada na posiadacza zwierząt gospodarskich obowiązek złożenia w Biurze Powiatowym ARiMR wniosku na podstawie, którego uzyska on pule numerów identyfikacyjnych dla posiadanych zwierząt (bydła, owiec i kóz). Przydzielona w Biurze Powiatowym ARiMR pula numerów identyfikacyjnych może być wykorzystana przez posiadacza na kolczyki dla posiadanego bydła, owiec i kóz (na kolczykach nadrukowane są numery z przydzielonej puli) lub w przypadku posiadaczy owiec i kóz wykorzystana jako numery na tatuaż
 Znaki identyfikacyjne – kolczyki posiadacz zwierząt będzie mógł zamówić:
·        Za pośrednictwem dystrybutorów dostawców,
·         bezpośrednio u wybranego przez siebie dostawcy,
·         za pośrednictwem biur powiatowych ARiMR.
 
Druki zamówień i lista dostawców będzie dostępna w Biurach Powiatowych ARiMR
 

Kolczyki

 
Znaki identyfikacyjne dla zwierząt (kolczyki) składają się z dwóch części „żeńskiej" i „męskiej" zakładanych odpowiednio z przodu i z tyłu ucha. Wykonane są one z giętkiego tworzywa (barwy żółtej-bydło, łososiowej-owce, kozy i świnie) tak, aby umieszczone na małżowinach usznych nie powodowały uszkodzeń ciała zwierzęcia.
Znaki identyfikacyjne zakładane są w sposób:
·        pozwalający na łatwe odczytanie numeru,
·        uniemożliwiający powtórne użycie w przypadku jego usunięcia,
·        uniemożliwiający  zgubienie
 
Na kolczyku dla bydła, owiec i kóz znajdują się:
 •     14 znakowy numer identyfikacyjny zwierzęcia,
 •     dwie pierwsze to litery „PL",
 •      dwie następne cyfry to numer serii kolczyka,
 •     dziewięć następnych cyfr to numer zwierzęcia,
 •     ostatni znak to cyfra kontrolna,
 •     kod kreskowy (w przypadku kolczyków dla bydła),
 •     znak graficzny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 
 
 
 
 
- 1 –
 
 
 
 
Na kolczyku dla świń znajdują się:                                                                         
·        14 znakowy numer,                                                                                           
·        dwie pierwsze to litery „PL",
·        dziewięć pierwszych cyfr to numer producenta,
·        ostatnie trzy cyfry to numer siedziby stada,
·        znak graficzny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 

Duplikaty kolczyków

W przypadku utraty lub uszkodzenia przez zwierzę kolczyka, konieczne jest niezwłoczne złożenie przez posiadacza wniosku o wydanie jego duplikatu.

 Wniosek składa się w Biurze Powiatowym Agencji, na formularzu udostępnionym przez ARiMR. Duplikaty kolczyków posiadacz zwierząt zamawia w BP Agencji.
Na duplikacie kolczyka znajdują się identyczne dane, które były umieszczone na utraconym lub uszkodzonym kolczyku, z tym, że:
·        w przypadku duplikatu kolczyka dla bydła, owiec i kóz nad literami „PL" znajduje się cyfra rzymska oznaczająca kolejny numer duplikatu,
·        w przypadku duplikatu kolczyka dla świń cyfra rzymska oznaczająca kolejny numer duplikatu znajduje się przed literami „PL".
 
W przypadku utraty lub uszkodzenia kolczyka, którym oznakowane było zwierzę zakupione z kraju będącego członkiem UE, posiadacz otrzymuje duplikat tego kolczyka, na którym znajduje się numer identyfikacyjny zwierzęcia nadany w kraju, w którym zwierzę zakupiono oraz cyfra rzymska oznaczająca kolejny numer duplikatu wydanego w Rzeczpospolitej Polskiej, umieszczona nad symbolem kraju, w którym zwierzę zostało oznakowane.
Nie wolno usuwać kolczyka lub zastępować go innym. W przypadku utraty lub uszkodzenia kolczyka po otrzymaniu jego duplikatu należy założyć go odpowiedniemu zwierzęciu, które utraciło kolczyk oryginalny.
 

Tatuaż

 

W przypadku owiec, kóz i świń zamiast kolczyków usznych dopuszcza się tatuowanie:

 
·        świnie tatuuje się czternastoma znakami oznaczającymi numer identyfikacyjny stada, w którym zwierzę urodziło się lub zostało zgłoszone do rejestru (na początku dwie litery PL następne 12 cyfr to numer siedziby stada). Znakowanie w formie tatuażu stosowane być może zarówno dla świń przeznaczonych do uboju jak również dla sztuk hodowlanych. Tatuaż wykonuje się na grzbiecie lub na małżowinach usznych.
·        owce i kozy tatuuje się czternastoma znakami stanowiącymi indywidualny numer identyfikacyjny. Tatuaż wykonuje się na małżowinach usznych. Od dnia 9 lipca 2005r., dla zwierząt urodzonych po tej dacie, wejdą w życie przepisy Rozporządzenia Rady (WE) Nr 21/2004 z dnia 17 grudnia 2003r. ustanawiającego system identyfikacji i rejestracji owiec i kóz, które przewiduje, że owce i kozy będą identyfikowane kolczykiem założonym na lewe ucho. Dodatkowo owce i kozy trzeba będzie oznakować tatuażem lub drugim kolczykiem założonym na prawej małżowinie usznej z takim samym numerem identyfikacyjnym jak znajdujący się na kolczyku założonym na lewej małżowinie zwierzęcia.
 
Dopuszczone również będzie użycie:

elektronicznego transpondera z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia oraz numerem siedziby stada, w której zwierzę się urodziło, opaski na kończynie (w przypadku kóz) z nadrukowanym numerem identyfikacyjnym zwierzęcia oraz numerem siedziby stada, w której zwierzę się urodziło.
 
·        W przypadku wykonania tatuażu w małżowinach usznych zwierzęcia na prawej małżowinie usznej tatuuje się 7 pierwszych znaków numeru identyfikacyjnego rozpoczynając od koniuszka ucha, a na lewej małżowinie usznej pozostałe znaki tego numeru rozpoczynając od nasady ucha.
 
Dokument identyfikacyjny – paszport bydła
Paszporty dla bydła wydawane są przez ARiMR po otrzymaniu poprawnego zgłoszenia zwierzęcia do rejestru. Na podstawie informacji o zarejestrowanych zwierzętach w Systemie IRZ każda sztuka bydła zaopatrywana jest w paszport. Paszport bydła zawiera w szczególności: numer identyfikacyjny zwierzęcia ustalony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa identyczny jak na kolczykach, którymi oznakowane jest zwierzę, miejsce i datę urodzenia, płeć, rasę, numer identyfikacyjny matki zwierzęcia lub numer identyfikacyjny nadany w kraju niebędącym członkiem Unii Europejskiej, numer siedziby stada, w której zwierzę się urodziło, numery siedzib stad, w których zwierzę przebywało, oraz okresy przebywania w tych stadach (dane te wpisywane są przez kolejnych posiadaczy), datę padnięcia lub uboju, znak graficzny Agencji i datę wystawienia paszportu.
 
Dla zwierząt zakupionych z UE obowiązkowym załącznikiem do „Zgłoszenia bydła do rejestru" jest paszport z kraju wysyłki. Dla zwierząt przywiezionych spoza UE obowiązkowym załącznikiem jest dokument potwierdzający pochodzenie z kraju trzeciego.
 
W przypadku utraty paszportu posiadacz zwierzęcia składa w Biurze Powiatowym ARiMR „Wniosek o wydanie duplikatu paszportu dla bydła", na podstawie którego wydawane są duplikaty paszportów. 
 
W przypadku przemieszczenia cielęcia (do 4 tygodnia życia), które nie otrzymało jeszcze paszportu, posiadacz w/w zwierzęcia może posługiwać się wystawionym przez siebie, na formularzu dostępnym w BP ARiMR tymczasowym dokumentem identyfikacyjnym bydła. Powyższe postępowanie nie jest wskazanie w przypadku obrotu na rynku krajowym, co wynika z faktu, iż paszport dla przemieszczanego cielęcia dostarczony będzie do pierwszego właściciela.
 
 
 
 
- 2 -
 
 
 

 

Obowiązki posiadacza zwierząt w ramach Systemu IRZ

 

Do podstawowych obowiązków posiadaczy zwierząt należą:
·        rejestracja producenta, siedziby stada,
·        oznakowanie zwierząt,
·        rejestracja w Biurze Powiatowym zdarzeń dotyczących posiadanych zwierząt,
·        prowadzenie księgi rejestracji w gospodarstwie odrębnie dla każdego stada i gatunku zwierząt.
 
Rejestracja producenta, siedziby stada i zdarzeń dotyczących zwierząt
 
W celu dokonania rejestracji zwierząt w Systemie IRZ w pierwszej kolejności należy uzyskać numer identyfikacyjny producenta rolnego, zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76), a następnie zwrócić się do Biura Powiatowego ARiMR o nadanie numeru siedziby stada.
 
Sprawą priorytetową jest uzyskanie jak najwyższej zgodności zapisów w Centralnej Bazie Danych ze stanem rzeczywistym (w gospodarstwach) odnośnie zwierząt gospodarskich. Zgodność tą uzyskać można tylko i wyłącznie poprzez terminowe zgłaszanie (druki zgłoszeń dostępne w BP ARiMR) przez posiadaczy do Biur Powiatowych zdarzeń dotyczących posiadanych przez nich zwierząt. Zgłoszenia zwierząt oraz zdarzeń dotyczących posiadanych zwierząt posiadacz dokonuje poprzez wypełnienie druków systemowych dostępnych w Biurach Powiatowych i Oddziałach Regionalnych ARiMR i są to:
 
 
·        zgłoszenie zwierząt do rejestru,
·        rzemieszczenie zwierzęcia gospodarskiego pomiędzy stadami,
·        zbycie zwierzęcia gospodarskiego poza granice państwa,
·        padnięcie albo zabicie zwierzęcia gospodarskiego,
·        ubój zwierzęcia gospodarskiego.
 
W przypadku stwierdzenia istotnych rozbieżności pomiędzy rejestrem w bazie danych, a stanem w gospodarstwach Polska może zostać uznana przez Komisję Europejską za kraj, który nie spełnia wymogów monitorowania sytuacji epizootycznej, co w konsekwencji doprowadzić może do całkowitego zakazu obrotu polskimi zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego na rynku unijnym, czyli brak lub opóźnienie zgłoszeń zdarzeń dotyczących zwierząt gospodarskich prowadzi do spadku cen i trudności ze zbytem zwierząt.
 
Oznakowanie zwierząt
 
Posiadacz zwierzęcia jest zobowiązany do jego oznakowania (kolczyk/i lub tatuaż) i zgłoszenia jak najszybciej tego faktu Agencji nie później jednak niż:
·        w terminie do 7 dni od dnia urodzenia zwierzęcia, w przypadku bydła,
·        przed opuszczeniem przez zwierzę siedziby stada (owce, kozy i świnie)
 
Zwierzęta przywiezione z krajów UE przy wjeździe do Polski zachowują swój numer identyfikacyjny z wyjątkiem sytuacji przedstawionej w Art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, który mówi, że: „Posiadacz owcy lub kozy przywiezionych z państwa wysyłki i oznakowanych numerem identyfikacyjnym tego zwierzęcia nie będącym numerem niepowtarzalnym w skali kraju jest obowiązany do dodatkowego oznakowania tego zwierzęcia tatuażem albo kolczykiem z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia gospodarskiego nadanym przez Agencję i zgłoszenia jej tego w terminie 7 dni od dnia w wozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej." Zwierzęta przywiezione spoza UE otrzymują nowy numer identyfikacyjny zgodny ze wzorem obowiązującym dla danego gatunku zwierząt (dla zwierząt znakowanych kolczykami wymagane jest założenie kolczyka/ów z nowym numerem lub jego wytatuowaniu na małżowinach usznych w przypadku owiec, kóz i świń).
 
Prowadzenie Księgi rejestracji zwierząt gospodarskich
 
Księga rejestracji prowadzona jest przez posiadacza odrębnie dla każdego stada oraz poszczególnych gatunków zwierząt w formie książkowej lub przy zastosowaniu systemów informatycznych, opartych o programy komputerowe.
Jeżeli księga rejestracji jest prowadzona przy zastosowaniu systemów informatycznych, prowadzący księgę rejestracji zapewnia system ochrony i zabezpieczenia danych przed ich utratą. Dane zwierzęcia, zawarte w księdze rejestracji lub wydrukach, przechowuje się przez okres 3 lat od dnia ubycia tego zwierzęcia ze stada.
W przypadku zdarzeń wymagających odnotowania (m.in. data urodzenia zwierzęcia i numer identyfikacyjny zwierzęcia, miejsce przebywania zwierzęcia, imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, adres i siedzibę posiadacza zwierzęcia) w księdze rejestracji posiadacz zwierząt powinien dokonać powyższego wpisu w terminie do 7 dni od ich zaistnienia. Wpisu dokonuje się w języku polskim w sposób trwały i czytelny. Wszelkich zmian wpisów w księdze rejestracji dokonuje się w sposób umożliwiający odczytanie wpisu zmienionego.
 
Oprócz tych danych uwzględniane jest między innymi: oznaczenie płci, rasy zwierzęcia, data przybycia zwierzęcia do siedziby stada, data pierwszego wycielenia w przypadku krów, data ubycia zwierzęcia ze stada, przyczyna ubycia zwierzęcia ze stada i adnotacje o przeprowadzonych kontrolach
 
 

 
 
- 3 -
 
 

 
Instrukcja dla kooperantów firmy „HOVET"
 
 
          Firma „HOVET", „Allflex" oraz kooperanci ustanowili zasady współpracy, z intencją zaoferowania hodowcom optymalnego serwisu i dobrego produktu. Celem tej instrukcji jest opisanie działań, jakie mają być wykonane przez kooperanta - osobę obsługującą posiadacza zwierzęcia.
Aby uzyskać inne niezbędne informacje, proszę dzwonić do naszej firmy pod jeden z numerów stacjonarnych:
 
 • 0 81 855 46 77 
 • 0 81 855 47 38
 • 0 81 854 35 86
 • 0 81 854 35 87  
 • 0 81 854 64 00 
 • 0 81 854 64 01
i skontaktować się z Panem Zbigniewem Mazurkiewiczem.
 
OBJAŚNIENIA :
 
BP – Powiatowe Biuro ARiMR
F-1 - Formularz wniosku o przyznanie puli numerów (od hodowcy do ARiMR)
F-2 – Formularz z przyznaną pulą numerów dla bydła, owiec, i kóz.
F-3 – Formularz zamówienia kolczyków dla świń
F-4 - Formularz zamówienia duplikatów kolczyków
AP – Allflex Polska
Kooperant – osoba, z którą HOVET zawarł umowę o znakowaniu zwierząt kolczykami od
                       dostawcy nr.2 - Allflex Polska.
 
Pojemniki Allflex
 
HOVET zaopatrzy każdego kooperanta w dwa plastikowe pojemniki, w których powinny być umieszczane formularze zamówień na kolczyki (F-2, F-3) zbierane przez kooperantów. Jeden pojemnik z zamówieniami jest wysyłany do dostawcy (Allflex - nr.2), w celu wyprodukowania kolczyków, podczas gdy drugi służy do gromadzenia następnych formularzy.
Uwaga!: Pojemniki są oznakowane identyfikatorem kooperanta. Nie należy umieszczać formularzy zebranych przez jednego kooperanta w pojemniku innego kooperanta, ponieważ spowodowałoby to przesłanie kolczyków na niewłaściwy adres.
 
- 4 -
 
 

 
Etapy postępowania dla „Kooperanta".
 
Etap 1. Kooperant: 1 – sza identyfikacja bydła, owiec i kóz
 1. Kooperant uzyskuje od właściciela zwierzęcia pełnomocnictwa do wykonywania czynności związanych z identyfikacją i rejestracją zwierząt (druk pełnomocnictwa otrzymacie Państwo o naszej firmy- HOVET)
 2. Współpracuje przy wypełnianiu F-1
 3. Zbiera F-1
 4. Przekazuje F-1 do BP,
 5. Odbiera F-2 z BP lub od właścicieli zwierząt
 6. Przekazuje F-2 do firmy HOVET w specjalnych pojemnikach oznaczonych jego własnym numerem (pojemniki dostarcza HOVET)

Uwaga: BP wydaje 2 kopie F-2. Kopię, którą należy włożyć do specjalnego pojemnika powinna posiadać podpis BP i pieczątkę AriMR, a także stempel z napisem „Autoryzowane do produkcji"!!

 

Etap 2. Kooperant: identyfikacja świń
 1. Współpracuje przy wypełnianiu F-3
 2. Zbiera F-3
 3. Przekazuje F-3 do firmy HOVET w specjalnych pojemnikach oznaczonych jego własnym numerem (pojemniki dostarcza HOVET)
Posiadacz trzody chlewnej nie składa wniosku o przydzielenie puli, gdyż świnie są znakowane numerem stada.


 
Etap 3. Kooperant: Duplikaty kolczyków dla bydła, owiec i kóz
 
 1. Współpracuje przy wypełnianiu F-4 wpisując numer Allflex Polska z listy dostawców tj. nr.2 i własny numer identyfikacyjny
 2. Zbiera F-4
 3. Przekazuje F-4 do BP,
 4. Odbiera F-4 z BP lub od właścicieli zwierząt
 5. Przekazuje F-4 do firmy HOVET w specjalnych pojemnikach oznaczonych jego własnym numerem (pojemniki dostarcza HOVET)
 6.  
Etap 4Dostawa kolczyków i kolczykowanie.
 
Po zrealizowaniu zamówień przez Allflex Polska, HOVET dostarczy do kooperanta zamówione kolczyki w terminie ustalonym przez obydwie strony. Rozliczenie z firmą HOVET – zgodnie z fakturą wystawioną dla kooperanta.
Kooperant pobierze stosowną opłatę (od posiadacza zwierząt) za zamówione kolczyki zgodnie z tabelą przedstawioną przez HOVET sp. j (patrz załącznik)
Kolczykowania zwierząt może dokonać kooperant, na podstawie odrębnej umowy wzajemnej
 
 
 
- 5 –
 
 

 
Jakie korzyści osiągną „kooperanci"   firmy „HOVET"
 1. Korzyści finansowe np; różne ilości kolczyków dla bydła
Ilość kolczyków w zrealizowanym zamówieniu Należność dla kooperanta za ilość kolczyków w paczce 
 
Koszt realizacji zamówień wg cennika ARiMR Koszt realizacji zamówień przez kooperanta Hovet Uwagi
szt zł brutto zł brutto zł brutto  
1 6,75 13,45 12,78  
5 9,75 28,25 26,84  
10 13,50 56,50 53,68  
20 21,00 113 107,35  
         
         
         
         
 1. Korzyści finansowe np; różne ilości kolczyków dla świń
 
Ilość kolczyków w zrealizowanym zamówieniu Należność dla kooperanta za ilość kolczyków w paczce 
 
Koszt realizacji zamówień wg cennika ARiMR Koszt realizacji zamówień przez kooperanta Hovet Uwagi
szt zł brutto zł brutto zł brutto  
1 6,35 15,01 14,30  
10 9,50 35 33,25  
61 27,35 79,91 75,91  
101 41,35 116,15 110,36  
         
         
         
         
 
        Przykładowe wyliczenie prowizji dla kooperanta
 
TYP KOLCZYKA ILOŚĆ ZAMÓWIEŃ SUMA ZAM. KOLCZYKÓW PROWIZJA ZA DOSTAWY PROWIZJA ZA KOLCZYKI SUMA PROWIZJI
Bydło 15 150 15x6=80 150x0,75=112,15 192,15
Trzoda chlew. 18 720 18x6=108 720x0,35=252 360
  RAZEM 552,15
 
Całkowita wartość brutto dla kooperanta wyniesie 552,15 zł
 
Osobną zapłatę pobierze kooperant za zakolczykowanie zwierząt
 
 
 
- 6 -
 
 

 
 
Jak to wygląda praktycznie?
 
 
Aby zamówić kolczyki dla bydła, owiec albo kóz, posiadacz zwierząt podpisuje pełnomocnictwo z kooperantem .Kooperant w imieniu właściciela zwierząt musi złożyć wniosek o przydzielenie puli numerów identyfikacyjnych w Biurze Powiatowym ARiMR. Otrzymany wydruk z numerami oraz pieczątką „Autoryzowane do produkcji" dołącza do składanego zamówienia, w którym obowiązkowo muszą być podane; numer siedziby stada, numery zamawianych kolczyków wraz z określeniem gatunku zwierząt, dla którego są zamawiane i oświadczenie, że „zobowiązuje się do uiszczenia stosownych opłat i odbioru zamówionych kolczyków zgodnie z warunkami określonymi w cenniku dostawcy". Kooperant przesyła zamówienie na adres wybranego dystrybutora.
Dalej „pałeczkę" przejmuje regionalny dystrybutor. Zbiera on od wszystkich kooperantów zamówienia i wysyła do dostawcy. Dostawca po zrealizowaniu zamówienia wysyła określone partie do regionalnych dystrybutorów, a ci, czyli my swoją „siecią" rozprowadzamy po swoich kooperantach
 Posiadacz trzody chlewnej nie składa wniosku o przydzielenie puli numerów, gdyż świnie są znakowane numerem stada. Szczegółowe szkolenie przeprowadzimy z osobami bezpośrednio zainteresowanymi.
         Przy takim systemie dystrybucji wszystko wydaje się być proste, a dodatkową jego zaletą jest to, że posiadacz zwierząt dostaje szybciej i taniej kolczyki, niż by sam je „załatwił".( patrz tabele z załącznikami)
 
Wszyscy Ci, którzy byliby chętni do kooperacji z naszą
 
firmą prosimy o kontakt telefoniczny

Wspólny biznes

„Informacja ogólna"
 
Identyfikacja i Rejestracja Zwierząt
 
Głównym celem Systemu IRZ jest ujednolicenie identyfikacji, a w konsekwencji umożliwienie Inspekcji Weterynaryjnej sprawowania efektywnej kontroli, co pomoże w walce z rozprzestrzenianiem chorób zakaźnych zwierząt.
 
Elementy Systemu Identyfikacji i Rejestracji zwierząt
 
·        Skomputeryzowana baza danych,
·        Znaki identyfikacyjne: kolczyki (bydło, owce, kozy i świnie) lub tatuaż (owce, kozy i świnie),
·        Dokument identyfikacyjny  –  paszport tylko w przypadku bydła,
·        Księga rejestracji zwierząt gospodarskich.
 
Skomputeryzowana baza danych
Celem bazy danych Systemu IRZ jest gromadzenie danych na temat posiadaczy zwierząt, zwierząt i ich miejsc przebywania oraz przemieszczeń. Pozwoli to na śledzenie historii zwierząt, wsparcie służb weterynaryjnych, hodowlanych, a także stworzy możliwość identyfikacji mięsa wołowego.
 

Znaki identyfikacyjne

 Oznakowanie zwierząt gospodarskich zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. Nr 91, poz. 872) polega na założeniu kolczyków usznych (bydło, owce, kozy i świnie) zawierających numer identyfikacyjny zwierzęcia, lub jego wytatuowaniu (owce, kozy i świnie).
Bydłu zakłada się po jednym kolczyku na każdej małżowinie usznej z tym samym numerem identyfikacyjnym. Owcom, kozom i świniom zakłada się kolczyk tylko na lewej małżowinie usznej.
Zgodnie z przepisami ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt możliwe jest tatuowanie owiec, kóz i świń jako równorzędnego z kolczykowaniem sposobu znakowania.
Powyższe postępowanie stanowi integralną część Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt i zgodne jest z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej.
 
Zasady obowiązujące przy wydawaniu znaków identyfikacyjnych dla zwierząt gospodarskich
Ustawa o systemie IRZ nakłada na posiadacza zwierząt gospodarskich obowiązek złożenia w Biurze Powiatowym ARiMR wniosku na podstawie, którego uzyska on pule numerów identyfikacyjnych dla posiadanych zwierząt (bydła, owiec i kóz). Przydzielona w Biurze Powiatowym ARiMR pula numerów identyfikacyjnych może być wykorzystana przez posiadacza na kolczyki dla posiadanego bydła, owiec i kóz (na kolczykach nadrukowane są numery z przydzielonej puli) lub w przypadku posiadaczy owiec i kóz wykorzystana jako numery na tatuaż
 Znaki identyfikacyjne – kolczyki posiadacz zwierząt będzie mógł zamówić:
·        Za pośrednictwem dystrybutorów dostawców,
·         bezpośrednio u wybranego przez siebie dostawcy,
·         za pośrednictwem biur powiatowych ARiMR.
 
Druki zamówień i lista dostawców będzie dostępna w Biurach Powiatowych ARiMR
 

Kolczyki

 
Znaki identyfikacyjne dla zwierząt (kolczyki) składają się z dwóch części „żeńskiej" i „męskiej" zakładanych odpowiednio z przodu i z tyłu ucha. Wykonane są one z giętkiego tworzywa (barwy żółtej-bydło, łososiowej-owce, kozy i świnie) tak, aby umieszczone na małżowinach usznych nie powodowały uszkodzeń ciała zwierzęcia.
Znaki identyfikacyjne zakładane są w sposób:
·        pozwalający na łatwe odczytanie numeru,
·        uniemożliwiający powtórne użycie w przypadku jego usunięcia,
·        uniemożliwiający  zgubienie
 
Na kolczyku dla bydła, owiec i kóz znajdują się:
 •     14 znakowy numer identyfikacyjny zwierzęcia,
 •     dwie pierwsze to litery „PL",
 •      dwie następne cyfry to numer serii kolczyka,
 •     dziewięć następnych cyfr to numer zwierzęcia,
 •     ostatni znak to cyfra kontrolna,
 •     kod kreskowy (w przypadku kolczyków dla bydła),
 •     znak graficzny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 
 
 
 
 
- 1 –
 
 
 
 
Na kolczyku dla świń znajdują się:                                                                         
·        14 znakowy numer,                                                                                           
·        dwie pierwsze to litery „PL",
·        dziewięć pierwszych cyfr to numer producenta,
·        ostatnie trzy cyfry to numer siedziby stada,
·        znak graficzny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 

Duplikaty kolczyków

W przypadku utraty lub uszkodzenia przez zwierzę kolczyka, konieczne jest niezwłoczne złożenie przez posiadacza wniosku o wydanie jego duplikatu.

 Wniosek składa się w Biurze Powiatowym Agencji, na formularzu udostępnionym przez ARiMR. Duplikaty kolczyków posiadacz zwierząt zamawia w BP Agencji.
Na duplikacie kolczyka znajdują się identyczne dane, które były umieszczone na utraconym lub uszkodzonym kolczyku, z tym, że:
·        w przypadku duplikatu kolczyka dla bydła, owiec i kóz nad literami „PL" znajduje się cyfra rzymska oznaczająca kolejny numer duplikatu,
·        w przypadku duplikatu kolczyka dla świń cyfra rzymska oznaczająca kolejny numer duplikatu znajduje się przed literami „PL".
 
W przypadku utraty lub uszkodzenia kolczyka, którym oznakowane było zwierzę zakupione z kraju będącego członkiem UE, posiadacz otrzymuje duplikat tego kolczyka, na którym znajduje się numer identyfikacyjny zwierzęcia nadany w kraju, w którym zwierzę zakupiono oraz cyfra rzymska oznaczająca kolejny numer duplikatu wydanego w Rzeczpospolitej Polskiej, umieszczona nad symbolem kraju, w którym zwierzę zostało oznakowane.
Nie wolno usuwać kolczyka lub zastępować go innym. W przypadku utraty lub uszkodzenia kolczyka po otrzymaniu jego duplikatu należy założyć go odpowiedniemu zwierzęciu, które utraciło kolczyk oryginalny.
 

Tatuaż

 

W przypadku owiec, kóz i świń zamiast kolczyków usznych dopuszcza się tatuowanie:

 
·        świnie tatuuje się czternastoma znakami oznaczającymi numer identyfikacyjny stada, w którym zwierzę urodziło się lub zostało zgłoszone do rejestru (na początku dwie litery PL następne 12 cyfr to numer siedziby stada). Znakowanie w formie tatuażu stosowane być może zarówno dla świń przeznaczonych do uboju jak również dla sztuk hodowlanych. Tatuaż wykonuje się na grzbiecie lub na małżowinach usznych.
·        owce i kozy tatuuje się czternastoma znakami stanowiącymi indywidualny numer identyfikacyjny. Tatuaż wykonuje się na małżowinach usznych. Od dnia 9 lipca 2005r., dla zwierząt urodzonych po tej dacie, wejdą w życie przepisy Rozporządzenia Rady (WE) Nr 21/2004 z dnia 17 grudnia 2003r. ustanawiającego system identyfikacji i rejestracji owiec i kóz, które przewiduje, że owce i kozy będą identyfikowane kolczykiem założonym na lewe ucho. Dodatkowo owce i kozy trzeba będzie oznakować tatuażem lub drugim kolczykiem założonym na prawej małżowinie usznej z takim samym numerem identyfikacyjnym jak znajdujący się na kolczyku założonym na lewej małżowinie zwierzęcia.
 
Dopuszczone również będzie użycie:

elektronicznego transpondera z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia oraz numerem siedziby stada, w której zwierzę się urodziło, opaski na kończynie (w przypadku kóz) z nadrukowanym numerem identyfikacyjnym zwierzęcia oraz numerem siedziby stada, w której zwierzę się urodziło.
 
·        W przypadku wykonania tatuażu w małżowinach usznych zwierzęcia na prawej małżowinie usznej tatuuje się 7 pierwszych znaków numeru identyfikacyjnego rozpoczynając od koniuszka ucha, a na lewej małżowinie usznej pozostałe znaki tego numeru rozpoczynając od nasady ucha.
 
Dokument identyfikacyjny – paszport bydła
Paszporty dla bydła wydawane są przez ARiMR po otrzymaniu poprawnego zgłoszenia zwierzęcia do rejestru. Na podstawie informacji o zarejestrowanych zwierzętach w Systemie IRZ każda sztuka bydła zaopatrywana jest w paszport. Paszport bydła zawiera w szczególności: numer identyfikacyjny zwierzęcia ustalony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa identyczny jak na kolczykach, którymi oznakowane jest zwierzę, miejsce i datę urodzenia, płeć, rasę, numer identyfikacyjny matki zwierzęcia lub numer identyfikacyjny nadany w kraju niebędącym członkiem Unii Europejskiej, numer siedziby stada, w której zwierzę się urodziło, numery siedzib stad, w których zwierzę przebywało, oraz okresy przebywania w tych stadach (dane te wpisywane są przez kolejnych posiadaczy), datę padnięcia lub uboju, znak graficzny Agencji i datę wystawienia paszportu.
 
Dla zwierząt zakupionych z UE obowiązkowym załącznikiem do „Zgłoszenia bydła do rejestru" jest paszport z kraju wysyłki. Dla zwierząt przywiezionych spoza UE obowiązkowym załącznikiem jest dokument potwierdzający pochodzenie z kraju trzeciego.
 
W przypadku utraty paszportu posiadacz zwierzęcia składa w Biurze Powiatowym ARiMR „Wniosek o wydanie duplikatu paszportu dla bydła", na podstawie którego wydawane są duplikaty paszportów. 
 
W przypadku przemieszczenia cielęcia (do 4 tygodnia życia), które nie otrzymało jeszcze paszportu, posiadacz w/w zwierzęcia może posługiwać się wystawionym przez siebie, na formularzu dostępnym w BP ARiMR tymczasowym dokumentem identyfikacyjnym bydła. Powyższe postępowanie nie jest wskazanie w przypadku obrotu na rynku krajowym, co wynika z faktu, iż paszport dla przemieszczanego cielęcia dostarczony będzie do pierwszego właściciela.
 
 
 
 
- 2 -
 
 
 

 

Obowiązki posiadacza zwierząt w ramach Systemu IRZ

 

Do podstawowych obowiązków posiadaczy zwierząt należą:
·        rejestracja producenta, siedziby stada,
·        oznakowanie zwierząt,
·        rejestracja w Biurze Powiatowym zdarzeń dotyczących posiadanych zwierząt,
·        prowadzenie księgi rejestracji w gospodarstwie odrębnie dla każdego stada i gatunku zwierząt.
 
Rejestracja producenta, siedziby stada i zdarzeń dotyczących zwierząt
 
W celu dokonania rejestracji zwierząt w Systemie IRZ w pierwszej kolejności należy uzyskać numer identyfikacyjny producenta rolnego, zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76), a następnie zwrócić się do Biura Powiatowego ARiMR o nadanie numeru siedziby stada.
 
Sprawą priorytetową jest uzyskanie jak najwyższej zgodności zapisów w Centralnej Bazie Danych ze stanem rzeczywistym (w gospodarstwach) odnośnie zwierząt gospodarskich. Zgodność tą uzyskać można tylko i wyłącznie poprzez terminowe zgłaszanie (druki zgłoszeń dostępne w BP ARiMR) przez posiadaczy do Biur Powiatowych zdarzeń dotyczących posiadanych przez nich zwierząt. Zgłoszenia zwierząt oraz zdarzeń dotyczących posiadanych zwierząt posiadacz dokonuje poprzez wypełnienie druków systemowych dostępnych w Biurach Powiatowych i Oddziałach Regionalnych ARiMR i są to:
 
 
·        zgłoszenie zwierząt do rejestru,
·        rzemieszczenie zwierzęcia gospodarskiego pomiędzy stadami,
·        zbycie zwierzęcia gospodarskiego poza granice państwa,
·        padnięcie albo zabicie zwierzęcia gospodarskiego,
·        ubój zwierzęcia gospodarskiego.
 
W przypadku stwierdzenia istotnych rozbieżności pomiędzy rejestrem w bazie danych, a stanem w gospodarstwach Polska może zostać uznana przez Komisję Europejską za kraj, który nie spełnia wymogów monitorowania sytuacji epizootycznej, co w konsekwencji doprowadzić może do całkowitego zakazu obrotu polskimi zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego na rynku unijnym, czyli brak lub opóźnienie zgłoszeń zdarzeń dotyczących zwierząt gospodarskich prowadzi do spadku cen i trudności ze zbytem zwierząt.
 
Oznakowanie zwierząt
 
Posiadacz zwierzęcia jest zobowiązany do jego oznakowania (kolczyk/i lub tatuaż) i zgłoszenia jak najszybciej tego faktu Agencji nie później jednak niż:
·        w terminie do 7 dni od dnia urodzenia zwierzęcia, w przypadku bydła,
·        przed opuszczeniem przez zwierzę siedziby stada (owce, kozy i świnie)
 
Zwierzęta przywiezione z krajów UE przy wjeździe do Polski zachowują swój numer identyfikacyjny z wyjątkiem sytuacji przedstawionej w Art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, który mówi, że: „Posiadacz owcy lub kozy przywiezionych z państwa wysyłki i oznakowanych numerem identyfikacyjnym tego zwierzęcia nie będącym numerem niepowtarzalnym w skali kraju jest obowiązany do dodatkowego oznakowania tego zwierzęcia tatuażem albo kolczykiem z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia gospodarskiego nadanym przez Agencję i zgłoszenia jej tego w terminie 7 dni od dnia w wozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej." Zwierzęta przywiezione spoza UE otrzymują nowy numer identyfikacyjny zgodny ze wzorem obowiązującym dla danego gatunku zwierząt (dla zwierząt znakowanych kolczykami wymagane jest założenie kolczyka/ów z nowym numerem lub jego wytatuowaniu na małżowinach usznych w przypadku owiec, kóz i świń).
 
Prowadzenie Księgi rejestracji zwierząt gospodarskich
 
Księga rejestracji prowadzona jest przez posiadacza odrębnie dla każdego stada oraz poszczególnych gatunków zwierząt w formie książkowej lub przy zastosowaniu systemów informatycznych, opartych o programy komputerowe.
Jeżeli księga rejestracji jest prowadzona przy zastosowaniu systemów informatycznych, prowadzący księgę rejestracji zapewnia system ochrony i zabezpieczenia danych przed ich utratą. Dane zwierzęcia, zawarte w księdze rejestracji lub wydrukach, przechowuje się przez okres 3 lat od dnia ubycia tego zwierzęcia ze stada.
W przypadku zdarzeń wymagających odnotowania (m.in. data urodzenia zwierzęcia i numer identyfikacyjny zwierzęcia, miejsce przebywania zwierzęcia, imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, adres i siedzibę posiadacza zwierzęcia) w księdze rejestracji posiadacz zwierząt powinien dokonać powyższego wpisu w terminie do 7 dni od ich zaistnienia. Wpisu dokonuje się w języku polskim w sposób trwały i czytelny. Wszelkich zmian wpisów w księdze rejestracji dokonuje się w sposób umożliwiający odczytanie wpisu zmienionego.
 
Oprócz tych danych uwzględniane jest między innymi: oznaczenie płci, rasy zwierzęcia, data przybycia zwierzęcia do siedziby stada, data pierwszego wycielenia w przypadku krów, data ubycia zwierzęcia ze stada, przyczyna ubycia zwierzęcia ze stada i adnotacje o przeprowadzonych kontrolach
 
 

 
 
- 3 -
 
 

 
Instrukcja dla kooperantów firmy „HOVET"
 
 
          Firma „HOVET", „Allflex" oraz kooperanci ustanowili zasady współpracy, z intencją zaoferowania hodowcom optymalnego serwisu i dobrego produktu. Celem tej instrukcji jest opisanie działań, jakie mają być wykonane przez kooperanta - osobę obsługującą posiadacza zwierzęcia.
Aby uzyskać inne niezbędne informacje, proszę dzwonić do naszej firmy pod jeden z numerów stacjonarnych:
 
 • 0 81 855 46 77 
 • 0 81 855 47 38
 • 0 81 854 35 86
 • 0 81 854 35 87  
 • 0 81 854 64 00 
 • 0 81 854 64 01
i skontaktować się z Panem Zbigniewem Mazurkiewiczem.
 
OBJAŚNIENIA :
 
BP – Powiatowe Biuro ARiMR
F-1 - Formularz wniosku o przyznanie puli numerów (od hodowcy do ARiMR)
F-2 – Formularz z przyznaną pulą numerów dla bydła, owiec, i kóz.
F-3 – Formularz zamówienia kolczyków dla świń
F-4 - Formularz zamówienia duplikatów kolczyków
AP – Allflex Polska
Kooperant – osoba, z którą HOVET zawarł umowę o znakowaniu zwierząt kolczykami od
                       dostawcy nr.2 - Allflex Polska.
 
Pojemniki Allflex
 
HOVET zaopatrzy każdego kooperanta w dwa plastikowe pojemniki, w których powinny być umieszczane formularze zamówień na kolczyki (F-2, F-3) zbierane przez kooperantów. Jeden pojemnik z zamówieniami jest wysyłany do dostawcy (Allflex - nr.2), w celu wyprodukowania kolczyków, podczas gdy drugi służy do gromadzenia następnych formularzy.
Uwaga!: Pojemniki są oznakowane identyfikatorem kooperanta. Nie należy umieszczać formularzy zebranych przez jednego kooperanta w pojemniku innego kooperanta, ponieważ spowodowałoby to przesłanie kolczyków na niewłaściwy adres.
 
- 4 -
 
 

 
Etapy postępowania dla „Kooperanta".
 
Etap 1. Kooperant: 1 – sza identyfikacja bydła, owiec i kóz
 1. Kooperant uzyskuje od właściciela zwierzęcia pełnomocnictwa do wykonywania czynności związanych z identyfikacją i rejestracją zwierząt (druk pełnomocnictwa otrzymacie Państwo o naszej firmy- HOVET)
 2. Współpracuje przy wypełnianiu F-1
 3. Zbiera F-1
 4. Przekazuje F-1 do BP,
 5. Odbiera F-2 z BP lub od właścicieli zwierząt
 6. Przekazuje F-2 do firmy HOVET w specjalnych pojemnikach oznaczonych jego własnym numerem (pojemniki dostarcza HOVET)

Uwaga: BP wydaje 2 kopie F-2. Kopię, którą należy włożyć do specjalnego pojemnika powinna posiadać podpis BP i pieczątkę AriMR, a także stempel z napisem „Autoryzowane do produkcji"!!

 

Etap 2. Kooperant: identyfikacja świń
 1. Współpracuje przy wypełnianiu F-3
 2. Zbiera F-3
 3. Przekazuje F-3 do firmy HOVET w specjalnych pojemnikach oznaczonych jego własnym numerem (pojemniki dostarcza HOVET)
Posiadacz trzody chlewnej nie składa wniosku o przydzielenie puli, gdyż świnie są znakowane numerem stada.


 
Etap 3. Kooperant: Duplikaty kolczyków dla bydła, owiec i kóz
 
 1. Współpracuje przy wypełnianiu F-4 wpisując numer Allflex Polska z listy dostawców tj. nr.2 i własny numer identyfikacyjny
 2. Zbiera F-4
 3. Przekazuje F-4 do BP,
 4. Odbiera F-4 z BP lub od właścicieli zwierząt
 5. Przekazuje F-4 do firmy HOVET w specjalnych pojemnikach oznaczonych jego własnym numerem (pojemniki dostarcza HOVET)
 6.  
Etap 4Dostawa kolczyków i kolczykowanie.
 
Po zrealizowaniu zamówień przez Allflex Polska, HOVET dostarczy do kooperanta zamówione kolczyki w terminie ustalonym przez obydwie strony. Rozliczenie z firmą HOVET – zgodnie z fakturą wystawioną dla kooperanta.
Kooperant pobierze stosowną opłatę (od posiadacza zwierząt) za zamówione kolczyki zgodnie z tabelą przedstawioną przez HOVET sp. j (patrz załącznik)
Kolczykowania zwierząt może dokonać kooperant, na podstawie odrębnej umowy wzajemnej
 
 
 
- 5 –
 
 

 
Jakie korzyści osiągną „kooperanci"   firmy „HOVET"
 1. Korzyści finansowe np; różne ilości kolczyków dla bydła
Ilość kolczyków w zrealizowanym zamówieniu Należność dla kooperanta za ilość kolczyków w paczce 
 
Koszt realizacji zamówień wg cennika ARiMR Koszt realizacji zamówień przez kooperanta Hovet Uwagi
szt zł brutto zł brutto zł brutto  
1 6,75 13,45 12,78  
5 9,75 28,25 26,84  
10 13,50 56,50 53,68  
20 21,00 113 107,35  
         
         
         
         
 1. Korzyści finansowe np; różne ilości kolczyków dla świń
 
Ilość kolczyków w zrealizowanym zamówieniu Należność dla kooperanta za ilość kolczyków w paczce 
 
Koszt realizacji zamówień wg cennika ARiMR Koszt realizacji zamówień przez kooperanta Hovet Uwagi
szt zł brutto zł brutto zł brutto  
1 6,35 15,01 14,30  
10 9,50 35 33,25  
61 27,35 79,91 75,91  
101 41,35 116,15 110,36  
         
         
         
         
 
        Przykładowe wyliczenie prowizji dla kooperanta
 
TYP KOLCZYKA ILOŚĆ ZAMÓWIEŃ SUMA ZAM. KOLCZYKÓW PROWIZJA ZA DOSTAWY PROWIZJA ZA KOLCZYKI SUMA PROWIZJI
Bydło 15 150 15x6=80 150x0,75=112,15 192,15
Trzoda chlew. 18 720 18x6=108 720x0,35=252 360
  RAZEM 552,15
 
Całkowita wartość brutto dla kooperanta wyniesie 552,15 zł
 
Osobną zapłatę pobierze kooperant za zakolczykowanie zwierząt
 
 
 
- 6 -
 
 

 
 
Jak to wygląda praktycznie?
 
 
Aby zamówić kolczyki dla bydła, owiec albo kóz, posiadacz zwierząt podpisuje pełnomocnictwo z kooperantem .Kooperant w imieniu właściciela zwierząt musi złożyć wniosek o przydzielenie puli numerów identyfikacyjnych w Biurze Powiatowym ARiMR. Otrzymany wydruk z numerami oraz pieczątką „Autoryzowane do produkcji" dołącza do składanego zamówienia, w którym obowiązkowo muszą być podane; numer siedziby stada, numery zamawianych kolczyków wraz z określeniem gatunku zwierząt, dla którego są zamawiane i oświadczenie, że „zobowiązuje się do uiszczenia stosownych opłat i odbioru zamówionych kolczyków zgodnie z warunkami określonymi w cenniku dostawcy". Kooperant przesyła zamówienie na adres wybranego dystrybutora.
Dalej „pałeczkę" przejmuje regionalny dystrybutor. Zbiera on od wszystkich kooperantów zamówienia i wysyła do dostawcy. Dostawca po zrealizowaniu zamówienia wysyła określone partie do regionalnych dystrybutorów, a ci, czyli my swoją „siecią" rozprowadzamy po swoich kooperantach
 Posiadacz trzody chlewnej nie składa wniosku o przydzielenie puli numerów, gdyż świnie są znakowane numerem stada. Szczegółowe szkolenie przeprowadzimy z osobami bezpośrednio zainteresowanymi.
         Przy takim systemie dystrybucji wszystko wydaje się być proste, a dodatkową jego zaletą jest to, że posiadacz zwierząt dostaje szybciej i taniej kolczyki, niż by sam je „załatwił".( patrz tabele z załącznikami)
 
Wszyscy Ci, którzy byliby chętni do kooperacji z naszą
 
firmą prosimy o kontakt telefoniczny


PROMOCJE:
» PROMOCJE PAKIETOWE
» PROMOCJE CENOWE
» WYPRZEDAŻ
» NOWOŚCI
najnowsza gazetka
szkolenia
scooper

GRUPY TOWAROWE
01. ANTYBIOTYKI INJEKCYJNE ORAZ SULFONAMIDY
02. ANTYBIOTYKI ORAZ SULFONAMIDY DO STOSOWANIA...
03.1 ANTYBIOTYKI DOWYMIENIOWE W LAKTACJI
03.2 ANTYBIOTYKI DOWYMIENIOWE W ZASUSZANIU
04. CHEMIOTERAPEUTYKI DO STOSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO
05. PREPARATY DO TERAPII SCHORZEŃ MACICY
06.1 PREPARATY PRZCIWPASOZYTNICZE -KOKCYDIOSTATYKI
06.2 PREPARATY PRZECIWPASOŻYTNICZE- PRZECIW...
07. PREPARATY PRZECIWGRZYBICZE
08. HORMONY
09.1 SZCZEPIONKI DLA TRZODY
09.2 SZCZEPIONKI DLA KONI
09.3 SZCZEPIONKI DLA PSÓW,KOTÓW,ZWIERZĄT...
09.4 SZCZEPIONKI DLA BYDŁA,OWIEC,KÓZ
09.5 SZCZEPIONKI DLA PTAKÓW
10. SUROWICE
11. PREPARATY USPOKAJAJĄCE I ZNIECZULAJĄCE
12. PREPARATY PRZECIWGORĄCZKOWE, PRZECIWBÓLOWE,...
13. PREPARATY KARDIOLOGICZNE I CUCĄCE
14. PREPARATY WAPNIOWE, ELEKTROLITOWE,...
15. PREPARATY DZIAŁAJĄCE NA UKŁAD POKARMOWY
16. PREPARATY BODŹCOWE I STYMULUJĄCE
17. PREPARATY PRZECIWANEMICZNE I KRWIOTWÓRCZE
18. ŚRODKI ANTYSEPTYCZNE I ODKAŻAJĄCE
19. MAŚCI
20. HOMEOPATYKI
21. PREPARATY WITAMINOWE I MINERALNE
22. PREPARATY I SPRZĘT DIAGNOSTYCZNY
23. A.PREPARATY DO PIELĘNACJI WYMIENIA
24 A. SPRZĘT WETERYNARYJNY
24 B. SPRZĘT ZOOLOGICZNY
25. LEKI, PREPARATY DLA GOŁĘBI
26. PREPARATY WITAMINOWE I PIELĘGNACYJNE DLA...
27. KARMY, PASZE I DODATKI PASZOWE
27.A KARMY BYTOWE DLA PSÓW I KOTÓW
27.B KARMY DLA PSÓW I KOTÓW - DIETY WETERYNARYJNE
28. INNE PRODUKTY
29.PREPARATY PIELĘGNACYJNE DLA MAŁYCH ZWIERZĄT