Strona główna
O Firmie
Oddziały Firmy
Współpraca
Nowe programy
Polityka Prywatności
Wspólny biznes
Akty prawne
Sklep zoologiczny


Szukaj:
Producent:
Sortuj:

Wspólny biznes

„Informacja ogólna"
 
Identyfikacja i Rejestracja Zwierząt
 
Głównym celem Systemu IRZ jest ujednolicenie identyfikacji, a w konsekwencji umożliwienie Inspekcji Weterynaryjnej sprawowania efektywnej kontroli, co pomoże w walce z rozprzestrzenianiem chorób zakaźnych zwierząt.
 
Elementy Systemu Identyfikacji i Rejestracji zwierząt
 
·        Skomputeryzowana baza danych,
·        Znaki identyfikacyjne: kolczyki (bydło, owce, kozy i świnie) lub tatuaż (owce, kozy i świnie),
·        Dokument identyfikacyjny  –  paszport tylko w przypadku bydła,
·        Księga rejestracji zwierząt gospodarskich.
 
Skomputeryzowana baza danych
Celem bazy danych Systemu IRZ jest gromadzenie danych na temat posiadaczy zwierząt, zwierząt i ich miejsc przebywania oraz przemieszczeń. Pozwoli to na śledzenie historii zwierząt, wsparcie służb weterynaryjnych, hodowlanych, a także stworzy możliwość identyfikacji mięsa wołowego.
 

Znaki identyfikacyjne

 Oznakowanie zwierząt gospodarskich zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. Nr 91, poz. 872) polega na założeniu kolczyków usznych (bydło, owce, kozy i świnie) zawierających numer identyfikacyjny zwierzęcia, lub jego wytatuowaniu (owce, kozy i świnie).
Bydłu zakłada się po jednym kolczyku na każdej małżowinie usznej z tym samym numerem identyfikacyjnym. Owcom, kozom i świniom zakłada się kolczyk tylko na lewej małżowinie usznej.
Zgodnie z przepisami ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt możliwe jest tatuowanie owiec, kóz i świń jako równorzędnego z kolczykowaniem sposobu znakowania.
Powyższe postępowanie stanowi integralną część Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt i zgodne jest z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej.
 
Zasady obowiązujące przy wydawaniu znaków identyfikacyjnych dla zwierząt gospodarskich
Ustawa o systemie IRZ nakłada na posiadacza zwierząt gospodarskich obowiązek złożenia w Biurze Powiatowym ARiMR wniosku na podstawie, którego uzyska on pule numerów identyfikacyjnych dla posiadanych zwierząt (bydła, owiec i kóz). Przydzielona w Biurze Powiatowym ARiMR pula numerów identyfikacyjnych może być wykorzystana przez posiadacza na kolczyki dla posiadanego bydła, owiec i kóz (na kolczykach nadrukowane są numery z przydzielonej puli) lub w przypadku posiadaczy owiec i kóz wykorzystana jako numery na tatuaż
 Znaki identyfikacyjne – kolczyki posiadacz zwierząt będzie mógł zamówić:
·        Za pośrednictwem dystrybutorów dostawców,
·         bezpośrednio u wybranego przez siebie dostawcy,
·         za pośrednictwem biur powiatowych ARiMR.
 
Druki zamówień i lista dostawców będzie dostępna w Biurach Powiatowych ARiMR
 

Kolczyki

 
Znaki identyfikacyjne dla zwierząt (kolczyki) składają się z dwóch części „żeńskiej" i „męskiej" zakładanych odpowiednio z przodu i z tyłu ucha. Wykonane są one z giętkiego tworzywa (barwy żółtej-bydło, łososiowej-owce, kozy i świnie) tak, aby umieszczone na małżowinach usznych nie powodowały uszkodzeń ciała zwierzęcia.
Znaki identyfikacyjne zakładane są w sposób:
·        pozwalający na łatwe odczytanie numeru,
·        uniemożliwiający powtórne użycie w przypadku jego usunięcia,
·        uniemożliwiający  zgubienie
 
Na kolczyku dla bydła, owiec i kóz znajdują się:
 •     14 znakowy numer identyfikacyjny zwierzęcia,
 •     dwie pierwsze to litery „PL",
 •      dwie następne cyfry to numer serii kolczyka,
 •     dziewięć następnych cyfr to numer zwierzęcia,
 •     ostatni znak to cyfra kontrolna,
 •     kod kreskowy (w przypadku kolczyków dla bydła),
 •     znak graficzny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 
 
 
 
 
- 1 –
 
 
 
 
Na kolczyku dla świń znajdują się:                                                                         
·        14 znakowy numer,                                                                                           
·        dwie pierwsze to litery „PL",
·        dziewięć pierwszych cyfr to numer producenta,
·        ostatnie trzy cyfry to numer siedziby stada,
·        znak graficzny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 

Duplikaty kolczyków

W przypadku utraty lub uszkodzenia przez zwierzę kolczyka, konieczne jest niezwłoczne złożenie przez posiadacza wniosku o wydanie jego duplikatu.

 Wniosek składa się w Biurze Powiatowym Agencji, na formularzu udostępnionym przez ARiMR. Duplikaty kolczyków posiadacz zwierząt zamawia w BP Agencji.
Na duplikacie kolczyka znajdują się identyczne dane, które były umieszczone na utraconym lub uszkodzonym kolczyku, z tym, że:
·        w przypadku duplikatu kolczyka dla bydła, owiec i kóz nad literami „PL" znajduje się cyfra rzymska oznaczająca kolejny numer duplikatu,
·        w przypadku duplikatu kolczyka dla świń cyfra rzymska oznaczająca kolejny numer duplikatu znajduje się przed literami „PL".
 
W przypadku utraty lub uszkodzenia kolczyka, którym oznakowane było zwierzę zakupione z kraju będącego członkiem UE, posiadacz otrzymuje duplikat tego kolczyka, na którym znajduje się numer identyfikacyjny zwierzęcia nadany w kraju, w którym zwierzę zakupiono oraz cyfra rzymska oznaczająca kolejny numer duplikatu wydanego w Rzeczpospolitej Polskiej, umieszczona nad symbolem kraju, w którym zwierzę zostało oznakowane.
Nie wolno usuwać kolczyka lub zastępować go innym. W przypadku utraty lub uszkodzenia kolczyka po otrzymaniu jego duplikatu należy założyć go odpowiedniemu zwierzęciu, które utraciło kolczyk oryginalny.
 

Tatuaż

 

W przypadku owiec, kóz i świń zamiast kolczyków usznych dopuszcza się tatuowanie:

 
·        świnie tatuuje się czternastoma znakami oznaczającymi numer identyfikacyjny stada, w którym zwierzę urodziło się lub zostało zgłoszone do rejestru (na początku dwie litery PL następne 12 cyfr to numer siedziby stada). Znakowanie w formie tatuażu stosowane być może zarówno dla świń przeznaczonych do uboju jak również dla sztuk hodowlanych. Tatuaż wykonuje się na grzbiecie lub na małżowinach usznych.
·        owce i kozy tatuuje się czternastoma znakami stanowiącymi indywidualny numer identyfikacyjny. Tatuaż wykonuje się na małżowinach usznych. Od dnia 9 lipca 2005r., dla zwierząt urodzonych po tej dacie, wejdą w życie przepisy Rozporządzenia Rady (WE) Nr 21/2004 z dnia 17 grudnia 2003r. ustanawiającego system identyfikacji i rejestracji owiec i kóz, które przewiduje, że owce i kozy będą identyfikowane kolczykiem założonym na lewe ucho. Dodatkowo owce i kozy trzeba będzie oznakować tatuażem lub drugim kolczykiem założonym na prawej małżowinie usznej z takim samym numerem identyfikacyjnym jak znajdujący się na kolczyku założonym na lewej małżowinie zwierzęcia.
 
Dopuszczone również będzie użycie:

elektronicznego transpondera z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia oraz numerem siedziby stada, w której zwierzę się urodziło, opaski na kończynie (w przypadku kóz) z nadrukowanym numerem identyfikacyjnym zwierzęcia oraz numerem siedziby stada, w której zwierzę się urodziło.
 
·        W przypadku wykonania tatuażu w małżowinach usznych zwierzęcia na prawej małżowinie usznej tatuuje się 7 pierwszych znaków numeru identyfikacyjnego rozpoczynając od koniuszka ucha, a na lewej małżowinie usznej pozostałe znaki tego numeru rozpoczynając od nasady ucha.
 
Dokument identyfikacyjny – paszport bydła
Paszporty dla bydła wydawane są przez ARiMR po otrzymaniu poprawnego zgłoszenia zwierzęcia do rejestru. Na podstawie informacji o zarejestrowanych zwierzętach w Systemie IRZ każda sztuka bydła zaopatrywana jest w paszport. Paszport bydła zawiera w szczególności: numer identyfikacyjny zwierzęcia ustalony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa identyczny jak na kolczykach, którymi oznakowane jest zwierzę, miejsce i datę urodzenia, płeć, rasę, numer identyfikacyjny matki zwierzęcia lub numer identyfikacyjny nadany w kraju niebędącym członkiem Unii Europejskiej, numer siedziby stada, w której zwierzę się urodziło, numery siedzib stad, w których zwierzę przebywało, oraz okresy przebywania w tych stadach (dane te wpisywane są przez kolejnych posiadaczy), datę padnięcia lub uboju, znak graficzny Agencji i datę wystawienia paszportu.
 
Dla zwierząt zakupionych z UE obowiązkowym załącznikiem do „Zgłoszenia bydła do rejestru" jest paszport z kraju wysyłki. Dla zwierząt przywiezionych spoza UE obowiązkowym załącznikiem jest dokument potwierdzający pochodzenie z kraju trzeciego.
 
W przypadku utraty paszportu posiadacz zwierzęcia składa w Biurze Powiatowym ARiMR „Wniosek o wydanie duplikatu paszportu dla bydła", na podstawie którego wydawane są duplikaty paszportów. 
 
W przypadku przemieszczenia cielęcia (do 4 tygodnia życia), które nie otrzymało jeszcze paszportu, posiadacz w/w zwierzęcia może posługiwać się wystawionym przez siebie, na formularzu dostępnym w BP ARiMR tymczasowym dokumentem identyfikacyjnym bydła. Powyższe postępowanie nie jest wskazanie w przypadku obrotu na rynku krajowym, co wynika z faktu, iż paszport dla przemieszczanego cielęcia dostarczony będzie do pierwszego właściciela.
 
 
 
 
- 2 -
 
 
 

 

Obowiązki posiadacza zwierząt w ramach Systemu IRZ

 

Do podstawowych obowiązków posiadaczy zwierząt należą:
·        rejestracja producenta, siedziby stada,
·        oznakowanie zwierząt,
·        rejestracja w Biurze Powiatowym zdarzeń dotyczących posiadanych zwierząt,
·        prowadzenie księgi rejestracji w gospodarstwie odrębnie dla każdego stada i gatunku zwierząt.
 
Rejestracja producenta, siedziby stada i zdarzeń dotyczących zwierząt
 
W celu dokonania rejestracji zwierząt w Systemie IRZ w pierwszej kolejności należy uzyskać numer identyfikacyjny producenta rolnego, zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76), a następnie zwrócić się do Biura Powiatowego ARiMR o nadanie numeru siedziby stada.
 
Sprawą priorytetową jest uzyskanie jak najwyższej zgodności zapisów w Centralnej Bazie Danych ze stanem rzeczywistym (w gospodarstwach) odnośnie zwierząt gospodarskich. Zgodność tą uzyskać można tylko i wyłącznie poprzez terminowe zgłaszanie (druki zgłoszeń dostępne w BP ARiMR) przez posiadaczy do Biur Powiatowych zdarzeń dotyczących posiadanych przez nich zwierząt. Zgłoszenia zwierząt oraz zdarzeń dotyczących posiadanych zwierząt posiadacz dokonuje poprzez wypełnienie druków systemowych dostępnych w Biurach Powiatowych i Oddziałach Regionalnych ARiMR i są to:
 
 
·        zgłoszenie zwierząt do rejestru,
·        rzemieszczenie zwierzęcia gospodarskiego pomiędzy stadami,
·        zbycie zwierzęcia gospodarskiego poza granice państwa,
·        padnięcie albo zabicie zwierzęcia gospodarskiego,
·        ubój zwierzęcia gospodarskiego.
 
W przypadku stwierdzenia istotnych rozbieżności pomiędzy rejestrem w bazie danych, a stanem w gospodarstwach Polska może zostać uznana przez Komisję Europejską za kraj, który nie spełnia wymogów monitorowania sytuacji epizootycznej, co w konsekwencji doprowadzić może do całkowitego zakazu obrotu polskimi zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego na rynku unijnym, czyli brak lub opóźnienie zgłoszeń zdarzeń dotyczących zwierząt gospodarskich prowadzi do spadku cen i trudności ze zbytem zwierząt.
 
Oznakowanie zwierząt
 
Posiadacz zwierzęcia jest zobowiązany do jego oznakowania (kolczyk/i lub tatuaż) i zgłoszenia jak najszybciej tego faktu Agencji nie później jednak niż:
·        w terminie do 7 dni od dnia urodzenia zwierzęcia, w przypadku bydła,
·        przed opuszczeniem przez zwierzę siedziby stada (owce, kozy i świnie)
 
Zwierzęta przywiezione z krajów UE przy wjeździe do Polski zachowują swój numer identyfikacyjny z wyjątkiem sytuacji przedstawionej w Art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, który mówi, że: „Posiadacz owcy lub kozy przywiezionych z państwa wysyłki i oznakowanych numerem identyfikacyjnym tego zwierzęcia nie będącym numerem niepowtarzalnym w skali kraju jest obowiązany do dodatkowego oznakowania tego zwierzęcia tatuażem albo kolczykiem z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia gospodarskiego nadanym przez Agencję i zgłoszenia jej tego w terminie 7 dni od dnia w wozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej." Zwierzęta przywiezione spoza UE otrzymują nowy numer identyfikacyjny zgodny ze wzorem obowiązującym dla danego gatunku zwierząt (dla zwierząt znakowanych kolczykami wymagane jest założenie kolczyka/ów z nowym numerem lub jego wytatuowaniu na małżowinach usznych w przypadku owiec, kóz i świń).
 
Prowadzenie Księgi rejestracji zwierząt gospodarskich
 
Księga rejestracji prowadzona jest przez posiadacza odrębnie dla każdego stada oraz poszczególnych gatunków zwierząt w formie książkowej lub przy zastosowaniu systemów informatycznych, opartych o programy komputerowe.
Jeżeli księga rejestracji jest prowadzona przy zastosowaniu systemów informatycznych, prowadzący księgę rejestracji zapewnia system ochrony i zabezpieczenia danych przed ich utratą. Dane zwierzęcia, zawarte w księdze rejestracji lub wydrukach, przechowuje się przez okres 3 lat od dnia ubycia tego zwierzęcia ze stada.
W przypadku zdarzeń wymagających odnotowania (m.in. data urodzenia zwierzęcia i numer identyfikacyjny zwierzęcia, miejsce przebywania zwierzęcia, imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, adres i siedzibę posiadacza zwierzęcia) w księdze rejestracji posiadacz zwierząt powinien dokonać powyższego wpisu w terminie do 7 dni od ich zaistnienia. Wpisu dokonuje się w języku polskim w sposób trwały i czytelny. Wszelkich zmian wpisów w księdze rejestracji dokonuje się w sposób umożliwiający odczytanie wpisu zmienionego.
 
Oprócz tych danych uwzględniane jest między innymi: oznaczenie płci, rasy zwierzęcia, data przybycia zwierzęcia do siedziby stada, data pierwszego wycielenia w przypadku krów, data ubycia zwierzęcia ze stada, przyczyna ubycia zwierzęcia ze stada i adnotacje o przeprowadzonych kontrolach
 
 

 
 
- 3 -
 
 

 
Instrukcja dla kooperantów firmy „HOVET"
 
 
          Firma „HOVET", „Allflex" oraz kooperanci ustanowili zasady współpracy, z intencją zaoferowania hodowcom optymalnego serwisu i dobrego produktu. Celem tej instrukcji jest opisanie działań, jakie mają być wykonane przez kooperanta - osobę obsługującą posiadacza zwierzęcia.
Aby uzyskać inne niezbędne informacje, proszę dzwonić do naszej firmy pod jeden z numerów stacjonarnych:
 
 • 0 81 855 46 77 
 • 0 81 855 47 38
 • 0 81 854 35 86
 • 0 81 854 35 87  
 • 0 81 854 64 00 
 • 0 81 854 64 01
i skontaktować się z Panem Zbigniewem Mazurkiewiczem.
 
OBJAŚNIENIA :
 
BP – Powiatowe Biuro ARiMR
F-1 - Formularz wniosku o przyznanie puli numerów (od hodowcy do ARiMR)
F-2 – Formularz z przyznaną pulą numerów dla bydła, owiec, i kóz.
F-3 – Formularz zamówienia kolczyków dla świń
F-4 - Formularz zamówienia duplikatów kolczyków
AP – Allflex Polska
Kooperant – osoba, z którą HOVET zawarł umowę o znakowaniu zwierząt kolczykami od
                       dostawcy nr.2 - Allflex Polska.
 
Pojemniki Allflex
 
HOVET zaopatrzy każdego kooperanta w dwa plastikowe pojemniki, w których powinny być umieszczane formularze zamówień na kolczyki (F-2, F-3) zbierane przez kooperantów. Jeden pojemnik z zamówieniami jest wysyłany do dostawcy (Allflex - nr.2), w celu wyprodukowania kolczyków, podczas gdy drugi służy do gromadzenia następnych formularzy.
Uwaga!: Pojemniki są oznakowane identyfikatorem kooperanta. Nie należy umieszczać formularzy zebranych przez jednego kooperanta w pojemniku innego kooperanta, ponieważ spowodowałoby to przesłanie kolczyków na niewłaściwy adres.
 
- 4 -
 
 

 
Etapy postępowania dla „Kooperanta".
 
Etap 1. Kooperant: 1 – sza identyfikacja bydła, owiec i kóz
 1. Kooperant uzyskuje od właściciela zwierzęcia pełnomocnictwa do wykonywania czynności związanych z identyfikacją i rejestracją zwierząt (druk pełnomocnictwa otrzymacie Państwo o naszej firmy- HOVET)
 2. Współpracuje przy wypełnianiu F-1
 3. Zbiera F-1
 4. Przekazuje F-1 do BP,
 5. Odbiera F-2 z BP lub od właścicieli zwierząt
 6. Przekazuje F-2 do firmy HOVET w specjalnych pojemnikach oznaczonych jego własnym numerem (pojemniki dostarcza HOVET)

Uwaga: BP wydaje 2 kopie F-2. Kopię, którą należy włożyć do specjalnego pojemnika powinna posiadać podpis BP i pieczątkę AriMR, a także stempel z napisem „Autoryzowane do produkcji"!!

 

Etap 2. Kooperant: identyfikacja świń
 1. Współpracuje przy wypełnianiu F-3
 2. Zbiera F-3
 3. Przekazuje F-3 do firmy HOVET w specjalnych pojemnikach oznaczonych jego własnym numerem (pojemniki dostarcza HOVET)
Posiadacz trzody chlewnej nie składa wniosku o przydzielenie puli, gdyż świnie są znakowane numerem stada.


 
Etap 3. Kooperant: Duplikaty kolczyków dla bydła, owiec i kóz
 
 1. Współpracuje przy wypełnianiu F-4 wpisując numer Allflex Polska z listy dostawców tj. nr.2 i własny numer identyfikacyjny
 2. Zbiera F-4
 3. Przekazuje F-4 do BP,
 4. Odbiera F-4 z BP lub od właścicieli zwierząt
 5. Przekazuje F-4 do firmy HOVET w specjalnych pojemnikach oznaczonych jego własnym numerem (pojemniki dostarcza HOVET)
 6.  
Etap 4Dostawa kolczyków i kolczykowanie.
 
Po zrealizowaniu zamówień przez Allflex Polska, HOVET dostarczy do kooperanta zamówione kolczyki w terminie ustalonym przez obydwie strony. Rozliczenie z firmą HOVET – zgodnie z fakturą wystawioną dla kooperanta.
Kooperant pobierze stosowną opłatę (od posiadacza zwierząt) za zamówione kolczyki zgodnie z tabelą przedstawioną przez HOVET sp. j (patrz załącznik)
Kolczykowania zwierząt może dokonać kooperant, na podstawie odrębnej umowy wzajemnej
 
 
 
- 5 –
 
 

 
Jakie korzyści osiągną „kooperanci"   firmy „HOVET"
 1. Korzyści finansowe np; różne ilości kolczyków dla bydła
Ilość kolczyków w zrealizowanym zamówieniu Należność dla kooperanta za ilość kolczyków w paczce 
 
Koszt realizacji zamówień wg cennika ARiMR Koszt realizacji zamówień przez kooperanta Hovet Uwagi
szt zł brutto zł brutto zł brutto  
1 6,75 13,45 12,78  
5 9,75 28,25 26,84  
10 13,50 56,50 53,68  
20 21,00 113 107,35  
         
         
         
         
 1. Korzyści finansowe np; różne ilości kolczyków dla świń
 
Ilość kolczyków w zrealizowanym zamówieniu Należność dla kooperanta za ilość kolczyków w paczce 
 
Koszt realizacji zamówień wg cennika ARiMR Koszt realizacji zamówień przez kooperanta Hovet Uwagi
szt zł brutto zł brutto zł brutto  
1 6,35 15,01 14,30  
10 9,50 35 33,25  
61 27,35 79,91 75,91  
101 41,35 116,15 110,36  
         
         
         
         
 
        Przykładowe wyliczenie prowizji dla kooperanta
 
TYP KOLCZYKA ILOŚĆ ZAMÓWIEŃ SUMA ZAM. KOLCZYKÓW PROWIZJA ZA DOSTAWY PROWIZJA ZA KOLCZYKI SUMA PROWIZJI
Bydło 15 150 15x6=80 150x0,75=112,15 192,15
Trzoda chlew. 18 720 18x6=108 720x0,35=252 360
  RAZEM 552,15
 
Całkowita wartość brutto dla kooperanta wyniesie 552,15 zł
 
Osobną zapłatę pobierze kooperant za zakolczykowanie zwierząt
 
 
 
- 6 -
 
 

 
 
Jak to wygląda praktycznie?
 
 
Aby zamówić kolczyki dla bydła, owiec albo kóz, posiadacz zwierząt podpisuje pełnomocnictwo z kooperantem .Kooperant w imieniu właściciela zwierząt musi złożyć wniosek o przydzielenie puli numerów identyfikacyjnych w Biurze Powiatowym ARiMR. Otrzymany wydruk z numerami oraz pieczątką „Autoryzowane do produkcji" dołącza do składanego zamówienia, w którym obowiązkowo muszą być podane; numer siedziby stada, numery zamawianych kolczyków wraz z określeniem gatunku zwierząt, dla którego są zamawiane i oświadczenie, że „zobowiązuje się do uiszczenia stosownych opłat i odbioru zamówionych kolczyków zgodnie z warunkami określonymi w cenniku dostawcy". Kooperant przesyła zamówienie na adres wybranego dystrybutora.
Dalej „pałeczkę" przejmuje regionalny dystrybutor. Zbiera on od wszystkich kooperantów zamówienia i wysyła do dostawcy. Dostawca po zrealizowaniu zamówienia wysyła określone partie do regionalnych dystrybutorów, a ci, czyli my swoją „siecią" rozprowadzamy po swoich kooperantach
 Posiadacz trzody chlewnej nie składa wniosku o przydzielenie puli numerów, gdyż świnie są znakowane numerem stada. Szczegółowe szkolenie przeprowadzimy z osobami bezpośrednio zainteresowanymi.
         Przy takim systemie dystrybucji wszystko wydaje się być proste, a dodatkową jego zaletą jest to, że posiadacz zwierząt dostaje szybciej i taniej kolczyki, niż by sam je „załatwił".( patrz tabele z załącznikami)
 
Wszyscy Ci, którzy byliby chętni do kooperacji z naszą
 
firmą prosimy o kontakt telefoniczny


PROMOCJE:
» PROMOCJE PAKIETOWE
» PROMOCJE CENOWE
» WYPRZEDAŻ
» NOWOŚCI
najnowsza gazetka
szkolenia
scooper

GRUPY TOWAROWE
01. ANTYBIOTYKI INJEKCYJNE ORAZ SULFONAMIDY
02. ANTYBIOTYKI ORAZ SULFONAMIDY DO STOSOWANIA DOUSTNEGO
03.1 ANTYBIOTYKI DOWYMIENIOWE W LAKTACJI
03.2 ANTYBIOTYKI DOWYMIENIOWE W ZASUSZANIU
04. CHEMIOTERAPEUTYKI DO STOSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO
05. PREPARATY DO TERAPII SCHORZEŃ MACICY
06.1 PREPARATY PRZCIWPASOZYTNICZE -KOKCYDIOSTATYKI
06.2 PREPARATY PRZECIWPASOŻYTNICZE- PRZECIW EKTO I ENDOPASOŻYTOM
07. PREPARATY PRZECIWGRZYBICZE
08. HORMONY
09.1 SZCZEPIONKI DLA TRZODY
09.2 SZCZEPIONKI DLA KONI
09.3 SZCZEPIONKI DLA PSÓW,KOTÓW,ZWIERZĄT FUTERKOWYCH
09.4 SZCZEPIONKI DLA BYDŁA,OWIEC,KÓZ
09.5 SZCZEPIONKI DLA PTAKÓW
10. SUROWICE
11. PREPARATY USPOKAJAJĄCE I ZNIECZULAJĄCE
12. PREPARATY PRZECIWGORĄCZKOWE, PRZECIWBÓLOWE, PRZECIWZAPALNE
13. PREPARATY KARDIOLOGICZNE I CUCĄCE
14. PREPARATY WAPNIOWE, ELEKTROLITOWE, WZMACNIAJĄCE
15. PREPARATY DZIAŁAJĄCE NA UKŁAD POKARMOWY
16. PREPARATY BODŹCOWE I STYMULUJĄCE
17. PREPARATY PRZECIWANEMICZNE I KRWIOTWÓRCZE
18. ŚRODKI ANTYSEPTYCZNE I ODKAŻAJĄCE
19. MAŚCI
20. HOMEOPATYKI
21. PREPARATY WITAMINOWE I MINERALNE
22. PREPARATY I SPRZĘT DIAGNOSTYCZNY
23. A.PREPARATY DO PIELĘNACJI WYMIENIA
24 A. SPRZĘT WETERYNARYJNY
24 B. SPRZĘT ZOOLOGICZNY
25. LEKI, PREPARATY DLA GOŁĘBI
26. PREPARATY WITAMINOWE I PIELĘGNACYJNE DLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH
27. KARMY, PASZE I DODATKI PASZOWE
27.A KARMY BYTOWE DLA PSÓW I KOTÓW
27.B KARMY DLA PSÓW I KOTÓW - DIETY WETERYNARYJNE
28. INNE PRODUKTY
29.PREPARATY PIELĘGNACYJNE DLA MAŁYCH ZWIERZĄT